Egg Tempera

SENNELIER

116 Titanium White ★★★ PW6
119 Zinc White ★★★ PW4
567 Naples Yellow ★★★ PY3 PY1 PY1 PW6