Artist Pigment

Jackson's

1 25067 Titanium White Rutile
 PW6
 
2 25079 Zinc White
 PW4
 
3 25095 Titanium White Anatase
 PW6
 
4 10030 Hansa Yellow Light
 PY3
 
5 10004 Benzymidazole Yellow
 PY154
Jackson's Artist Pigment 10004 Benzymidazole Yellow PY154 watercolor swatch
 
6 10031 Hansa Yellow Medium
 PY74
Jackson's Artist Pigment 10031 Hansa Yellow Medium PY74 watercolor swatch
 
7 10029 Hansa Yellow Deep
 PY65
Jackson's Artist Pigment 10029 Hansa Yellow Deep PY65 watercolor swatch
 
8 10014 Cadmium Yellow Pale
 PY35
Jackson's Artist Pigment 10014 Cadmium Yellow Pale PY35 watercolor swatch
 
9 10013 Cadmium Yellow Deep
 PY37
Jackson's Artist Pigment 10013 Cadmium Yellow Deep PY37 watercolor swatch
 
10 10007 Cadmium Lemon
 PY35
Jackson's Artist Pigment 10007 Cadmium Lemon PY35 watercolor swatch
 
11 10047 Nickel Azo Yellow
 PY150
Jackson's Artist Pigment 10047 Nickel Azo Yellow PY150 watercolor swatch
 
12 10048 Nickel Titanate Yellow
 PY53
Jackson's Artist Pigment 10048 Nickel Titanate Yellow PY53 watercolor swatch
 
13 10008 Cadmium Orange
 PO20
Jackson's Artist Pigment 10008 Cadmium Orange PO20 watercolor swatch
 
14 10050 Permanent Orange
 PO62
Jackson's Artist Pigment 10050 Permanent Orange PO62 watercolor swatch
 
15 10003 Benzymidazole Orange
 PO36
Jackson's Artist Pigment 10003 Benzymidazole Orange PO36 watercolor swatch
 
16 10066 Titanium Orange
 PBr24
Jackson's Artist Pigment 10066 Titanium Orange PBr24 watercolor swatch
 
17 10002 Azo Red
 PR144
Jackson's Artist Pigment 10002 Azo Red PR144 watercolor swatch
 
18 10051 Permanent Red
 PR170
Jackson's Artist Pigment 10051 Permanent Red PR170 watercolor swatch
 
19 10012 Cadmium Vermilion
 PR108
Jackson's Artist Pigment 10012 Cadmium Vermilion PR108 watercolor swatch
 
20 10011 Cadmium Red Rubine
 PR108
Jackson's Artist Pigment 10011 Cadmium Red Rubine PR108 watercolor swatch
 
21 10010 Cadmium Red Light
 PR108
Jackson's Artist Pigment 10010 Cadmium Red Light PR108 watercolor swatch
 
22 25086 English Red Light
 PR102
Jackson's Artist Pigment 25086 English Red Light PR102 watercolor swatch
 
23 25026 English Red Deep
 PR102
Jackson's Artist Pigment 25026 English Red Deep PR102 watercolor swatch
 
24 10009 Cadmium Red Deep
 PR108
Jackson's Artist Pigment 10009 Cadmium Red Deep PR108 watercolor swatch
 
25 10056 Pyrrole Red
 PR254
Jackson's Artist Pigment 10056 Pyrrole Red PR254 watercolor swatch
 
26 25077 Venetian Red
 PR102
Jackson's Artist Pigment 25077 Venetian Red PR102 watercolor swatch
 
27 10057 Quinacridone Magenta
 PR122
Jackson's Artist Pigment 10057 Quinacridone Magenta PR122 watercolor swatch
 
28 10054 Potter's Pink
 PR233
 
29 10058 Quinacridone Violet
 PV19
Jackson's Artist Pigment 10058 Quinacridone Violet PV19 watercolor swatch
 
30 10074 Ultramarine Pink
 PR259
Jackson's Artist Pigment 10074 Ultramarine Pink PR259 watercolor swatch
 
31 10038 Manganese Violet Deep
 PV16
 
32 10075 Ultramarine Violet
 PV15
Jackson's Artist Pigment 10075 Ultramarine Violet PV15 watercolor swatch
 
33 10072 Ultramarine (Red Shade)
 PB29
Jackson's Artist Pigment 10072 Ultramarine (Red Shade) PB29 watercolor swatch
 
34 10018 Cobalt Blue Light
 PB28
Jackson's Artist Pigment 10018 Cobalt Blue Light PB28 watercolor swatch
 
35 10081 Cobalt Blue Deep
 PB72
Jackson's Artist Pigment 10081 Cobalt Blue Deep PB72 watercolor swatch
 
36 10019 Cobalt Cerulean Blue
 PB36
Jackson's Artist Pigment 10019 Cobalt Cerulean Blue PB36 watercolor swatch
 
37 10021 Cobalt Turquoise
 PB36
Jackson's Artist Pigment 10021 Cobalt Turquoise PB36 watercolor swatch
 
38 10053 Phthalo Green (Blue Shade)
 PG7
Jackson's Artist Pigment 10053 Phthalo Green (Blue Shade) PG7 watercolor swatch
 
39 10055 Prussian Blue Permanent
 PB27
Jackson's Artist Pigment 10055 Prussian Blue Permanent PB27 watercolor swatch
 
40 10052 Phthalo Blue (Green Shade)
 PB15:3
Jackson's Artist Pigment 10052 Phthalo Blue (Green Shade) PB15:3 watercolor swatch
 
41 10073 Ultramarine Blue (Green Shade)
 PB29
Jackson's Artist Pigment 10073 Ultramarine Blue (Green Shade) PB29 watercolor swatch
 
42 10020 Cobalt Green Light
 PG50
Jackson's Artist Pigment 10020 Cobalt Green Light PG50 watercolor swatch
 
43 10017 Chromium Green Oxide (Kiwi Shade)
 PG17
Jackson's Artist Pigment 10017 Chromium Green Oxide (Kiwi Shade) PG17 watercolor swatch
 
44 25028 Green Earth
 PG23
Jackson's Artist Pigment 25028 Green Earth PG23 watercolor swatch
 
45 25078 Yellow Ochre
 PY43
Jackson's Artist Pigment 25078 Yellow Ochre PY43 watercolor swatch
 
46 25100 Yellow Ochre Deep
 PY43
Jackson's Artist Pigment 25100 Yellow Ochre Deep PY43 watercolor swatch
 
47 25096 Venetian Yellow Earth
 PY43
Jackson's Artist Pigment 25096 Venetian Yellow Earth PY43 watercolor swatch
 
48 25097 Verona Green Earth
 PG23
Jackson's Artist Pigment 25097 Verona Green Earth PG23 watercolor swatch
 
49 25098 Verona Red Earth
 PR102
Jackson's Artist Pigment 25098 Verona Red Earth PR102 watercolor swatch
 
50 25099 Verona Yellow Earth
 PY43
Jackson's Artist Pigment 25099 Verona Yellow Earth PY43 watercolor swatch
 
51 25027 Gold Ochre
 PY43
Jackson's Artist Pigment 25027 Gold Ochre PY43 watercolor swatch
 
52 25044 Mars Yellow Deep
 PY42
Jackson's Artist Pigment 25044 Mars Yellow Deep PY42 watercolor swatch
 
53 25091 Mars Yellow Light
 PY42
Jackson's Artist Pigment 25091 Mars Yellow Light PY42 watercolor swatch
 
54 25049 Orange Ochre
 PY43
Jackson's Artist Pigment 25049 Orange Ochre PY43 watercolor swatch
 
55 25071 Transparent Oxide Yellow
 PY42
Jackson's Artist Pigment 25071 Transparent Oxide Yellow PY42 watercolor swatch
 
56 25059 Raw Cyprus Ochre
 PY43
Jackson's Artist Pigment 25059 Raw Cyprus Ochre PY43 watercolor swatch
 
57 25068 Transparent Gold Ochre
 PY43
Jackson's Artist Pigment 25068 Transparent Gold Ochre PY43 watercolor swatch
 
58 25062 Red Ochre
 PR102
Jackson's Artist Pigment 25062 Red Ochre PR102 watercolor swatch
 
59 25070 Transparent Oxide Red
 PR101
Jackson's Artist Pigment 25070 Transparent Oxide Red PR101 watercolor swatch
 
60 10006 Cadmium Red Brownish
 PR108
Jackson's Artist Pigment 10006 Cadmium Red Brownish PR108 watercolor swatch
 
61 25041 Mars Orange
 PR101  PY42
Jackson's Artist Pigment 25041 Mars Orange PY42, PR101 watercolor swatch
 
62 25042 Mars Red Deep
 PR101
Jackson's Artist Pigment 25042 Mars Red Deep PR101 watercolor swatch
 
63 25043 Mars Red Light
 PR101
Jackson's Artist Pigment 25043 Mars Red Light PR101 watercolor swatch
 
64 25046 Natural Sienna Monte Amiata
 PBr7
Jackson's Artist Pigment 25046 Natural Sienna Monte Amiata PBr7 watercolor swatch
 
65 25015 Caput Mortuum
 PR102
Jackson's Artist Pigment 25015 Caput Mortuum PR102 watercolor swatch
 
66 25005 Brown Ochre
 PBr7
Jackson's Artist Pigment 25005 Brown Ochre PBr7 watercolor swatch
 
67 25080 Burnt Sienna Monte Amiata
 PBr7
Jackson's Artist Pigment 25080 Burnt Sienna Monte Amiata PBr7 watercolor swatch
 
68 25023 Cyprus Burnt Umber
 PBr7
Jackson's Artist Pigment 25023 Cyprus Burnt Umber PBr7 watercolor swatch
 
69 25082 Cyprus Burnt Umber Brownish
 PBr7
Jackson's Artist Pigment 25082 Cyprus Burnt Umber Brownish PBr7 watercolor swatch
 
70 25083 Cyprus Burnt Umber Light
 PBr7
Jackson's Artist Pigment 25083 Cyprus Burnt Umber Light PBr7 watercolor swatch
 
71 25061 Raw Umber Reddish
 PBr7
Jackson's Artist Pigment 25061 Raw Umber Reddish PBr7 watercolor swatch
 
72 25022 Cyprus Burnt Umber Deep
 PBr7
Jackson's Artist Pigment 25022 Cyprus Burnt Umber Deep PBr7 watercolor swatch
 
73 25024 Cyprus Raw Umber Brownish
 PBr7
Jackson's Artist Pigment 25024 Cyprus Raw Umber Brownish PBr7 watercolor swatch
 
74 25025 Cyprus Raw Umber
 PBr7
Jackson's Artist Pigment 25025 Cyprus Raw Umber PBr7 watercolor swatch
 
75 25085 Cyprus Raw Umber Light
 PBr7
Jackson's Artist Pigment 25085 Cyprus Raw Umber Light PBr7 watercolor swatch
 
76 25084 Cyprus Raw Umber Deep
 PBr7
Jackson's Artist Pigment 25084 Cyprus Raw Umber Deep PBr7 watercolor swatch
 
77 25087 French Burnt Sienna
 PR102
Jackson's Artist Pigment 25087 French Burnt Sienna PR102 watercolor swatch
 
78 25088 French Raw Sienna
 PBr7
Jackson's Artist Pigment 25088 French Raw Sienna PBr7 watercolor swatch
 
79 25033 Hematite Red
 PR102
Jackson's Artist Pigment 25033 Hematite Red PR102 watercolor swatch
 
80 25034 Italian Burnt Sienna
 PBr7
Jackson's Artist Pigment 25034 Italian Burnt Sienna PBr7 watercolor swatch
 
81 25035 Italian Raw Sienna
 PBr7
Jackson's Artist Pigment 25035 Italian Raw Sienna PBr7 watercolor swatch
 
82 25092 Ochre Havana
 PY43
Jackson's Artist Pigment 25092 Ochre Havana PY43 watercolor swatch
 
83 25093 Pompeii Red
 PR102
Jackson's Artist Pigment 25093 Pompeii Red PR102 watercolor swatch
 
84 25094 Saturn Red
 PR102
Jackson's Artist Pigment 25094 Saturn Red PR102 watercolor swatch
 
85 25040 Mars Brown
 PBk11  PR101
Jackson's Artist Pigment 25040 Mars Brown PR101, PBk11 watercolor swatch
 
86 25060 Raw Umber Greenish
 PBr7
Jackson's Artist Pigment 25060 Raw Umber Greenish PBr7 watercolor swatch
 
87 25064 Terra Ercolana
 PR102
Jackson's Artist Pigment 25064 Terra Ercolana PR102 watercolor swatch
 
88 25065 Terra Pozzuoli
 PR102
Jackson's Artist Pigment 25065 Terra Pozzuoli PR102 watercolor swatch
 
89 25069 Transparent Oxide Brown
 PR101
Jackson's Artist Pigment 25069 Transparent Oxide Brown PR101 watercolor swatch
 
90 25076 Van Dyck Brown Natural
 NBr8
Jackson's Artist Pigment 25076 Van Dyck Brown Natural NBr8 watercolor swatch
 
91 25063 Slate
 PBk19
Jackson's Artist Pigment 25063 Slate PBk19 watercolor swatch
 
92 25090 Graphite Silver
 PBk10
Jackson's Artist Pigment 25090 Graphite Silver PBk10 watercolor swatch
 
93 25001 Antique Green Earth
 PG23
Jackson's Artist Pigment 25001 Antique Green Earth PG23 watercolor swatch
 
94 10016 Carbon Black Deep
 PBk7
Jackson's Artist Pigment 10016 Carbon Black Deep PBk7 watercolor swatch
 
95 25036 Ivory Black
 PBk9
Jackson's Artist Pigment 25036 Ivory Black PBk9 watercolor swatch
 
96 10037 Lamp Black Intense
 PBk6
Jackson's Artist Pigment 10037 Lamp Black Intense PBk6 watercolor swatch
 
97 25039 Mars Black
 PBk11
Jackson's Artist Pigment 25039 Mars Black PBk11 watercolor swatch
 
98 25089 Graphite Black
 PBk10
Jackson's Artist Pigment 25089 Graphite Black PBk10 watercolor swatch
 
99 25045 Natural Black Iron Oxide
 PBk11
Jackson's Artist Pigment 25045 Natural Black Iron Oxide PBk11 watercolor swatch
 
100 25032 Hematite Black
 PBk11
Jackson's Artist Pigment 25032 Hematite Black PBk11 watercolor swatch