Artist

Lascaux

1 191 Titanium White
 PW6
1  
2 192 Tint White
 PW6  PW5
1  
3 111 Hansa Yellow
 PY3
2  
4 112 Cadmium Yellow Light
 PY35
4  
5 113 Cadmium Yellow Medium
 PY35
4  
6 114 Diarylide Yellow
 PY139
2  
7 121 Cadmium Orange Light
 PO20
4  
8 122 Cadmium Orange Medium
 PO20 Lascaux Artist 122 Cadmium Orange Medium PO20 painted swatchLascaux Artist 122 Cadmium Orange Medium PO20 mixed with white painted swatchLascaux Artist 122 Cadmium Orange Medium PO20 mixed with black painted swatch
4  
9 123 Pyrrole Orange
 PO73
3  
10 124 Cadmium Orange Deep
 PR108
4  
11 125 Cadmium Red Light
 PR108 Lascaux Artist 125 Cadmium Red Light PR108 painted swatchLascaux Artist 125 Cadmium Red Light PR108 mixed with white painted swatchLascaux Artist 125 Cadmium Red Light PR108 mixed with black painted swatch
4  
12 126 Pyrrole Red
 PR254
3  
13 127 Cadmium Red Medium
 PR108
4  
14 128 Cadmium Red Deep
 PR108
4  
15 129 Cadmium Red Bordeaux
 PR108
4  
16 131 Quinacridone Crimson
 PR202  PV19
3  
17 132 Quinacridone Rose Light
 PV19  PW6
3  
18 133 Quinacridone Rose Deep
 PR122
3  
19 134 Quinacridone Magenta
 PR122  PW6
3  
20 135 Dioxazine Violet Light
 PR122  PV23  PW6
3  
21 136 Dioxazine Violet Deep
 PV23 Lascaux Artist 136 Dioxazine Violet Deep PV23 painted swatchLascaux Artist 136 Dioxazine Violet Deep PV23 mixed with white painted swatchLascaux Artist 136 Dioxazine Violet Deep PV23 mixed with black painted swatch
3  
22 141 Indanthrone Blue
 PB60
3  
23 142 Ultramarine Blue
 PB29
2  
24 143 Cobalt Blue
 PB28 Lascaux Artist 143 Cobalt Blue PB28 painted swatchLascaux Artist 143 Cobalt Blue PB28 mixed with white painted swatchLascaux Artist 143 Cobalt Blue PB28 mixed with black painted swatch
4  
25 144 Cobalt Blue Cerulean
 PW6  PB15:3  PB29
3  
26 145 Phthalo Blue Deep
 PB15:1
2  
27 146 Phthalo Blue Medium
 PB15:1  PW6 Lascaux Artist 146 Phthalo Blue Medium PB15:1, PW6 painted swatchLascaux Artist 146 Phthalo Blue Medium PB15:1, PW6 mixed with white painted swatchLascaux Artist 146 Phthalo Blue Medium PB15:1, PW6 mixed with black painted swatch
2  
28 147 Phthalo Turquoise Blue
 PW6  PB15:3  PY3
2  
29 151 Phthalo Turquoise Green
 PG7  PW7
2  
30 152 Phthalo Green Deep
 PG7
2  
31 153 Phthalo Green Medium
 PG7  PY53
3  
32 154 Phthalo Green Light
 PG36  PW6
2  
33 155 Cadmium Green Deep
 PG7  PY35  PY74
3  
34 156 Cadmium Green Medium
 PY35  PG7
3  
35 157 Cadmium Green Light
 PG7  PY35
3  
36 158 Cadmium Green Yellow
 PG7  PY35
3  
37 161 Cobalt Nickel Green
 PG50
3  
38 162 Chrome Oxide Green
 PG17
2  
39 163 Chrome Oxide Olive Green
 PG17  PY3
2  
40 164 Oxide Olive Brown
 PBk11  PY42
2  
41 165 Oxide Yellow
 PY42
1  
42 166 Transoxide Yellow
 PY42
2  
43 167 Oxide Red
 PBk7  PO36  PY154
2  
44 168 Oxide Red Light
 PR101
1  
45 171 Transoxide Red
 PR101
2  
46 172 Oxide Red Deep
 PR101
1  
47 173 Perylene Maroon
 PR179
3  
48 174 Oxide Brown Medium
 PBr6 Lascaux Artist 174 Oxide Brown Medium PBr6 painted swatchLascaux Artist 174 Oxide Brown Medium PBr6 mixed with white painted swatchLascaux Artist 174 Oxide Brown Medium PBr6 mixed with black painted swatch
2  
49 175 Transoxide Brown
 PBk28  PR101
1  
50 176 Oxide Brown Deep
 PBk28  PBr6
1  
51 181 Carbon Black
 PBk7
1  
52 182 Mars Black
 PBk11
1  
53 183 Transoxide Black
 PBk28
1  
54 184 Grey
 PBk7  PW6
1