Gallery Watercolour

Rosa

1 704 Titanium White
 PW6
★★★
 
2 701 Zinc White
 PW4
★★★
 
3 748 Naples Rose
 PR101  PW6
Rosa Gallery Watercolour 748 Naples Rose PR101, PW6 watercolor swatch
★★★
 
4 745 Naples Yellow Light
 PW6  PY42
Rosa Gallery Watercolour 745 Naples Yellow Light PY42, PW6 watercolor swatch
★★★
 
5 702 Cadmium Lemon
 PY35
Rosa Gallery Watercolour 702 Cadmium Lemon PY35 watercolor swatch
★★★
 
6 731 Cadmium Yellow Light
 PY35
Rosa Gallery Watercolour 731 Cadmium Yellow Light PY35 watercolor swatch
★★★
 
7 703 Cadmium Yellow Medium
 PY35
Rosa Gallery Watercolour 703 Cadmium Yellow Medium PY35 watercolor swatch
★★★
 
8 732 Cadmium Yellow Deep
 PY35  PO20
Rosa Gallery Watercolour 732 Cadmium Yellow Deep PY35, PO20 watercolor swatch
★★★
 
9 730 Golden
 PY110
★★★
 
10 705 Cadmium Orange
 PO20  PY35
Rosa Gallery Watercolour 705 Cadmium Orange PO20, PY35 watercolor swatch
★★★
 
11 734 Flame Red
 PO73
Rosa Gallery Watercolour 734 Flame Red PO73 watercolor swatch
★★★
 
12 706 Cadmium Red Light
 PO20  PR108
Rosa Gallery Watercolour 706 Cadmium Red Light PR108, PO20 watercolor swatch
★★★
 
13 707 Cadmium Red Medium
 PR108
Rosa Gallery Watercolour 707 Cadmium Red Medium PR108 watercolor swatch
★★★
 
14 740 Bright Red
 PR254  PO73
Rosa Gallery Watercolour 740 Bright Red PO73, PR254 watercolor swatch
★★★
 
15 726 Madder Rose
 PR254  PV19
Rosa Gallery Watercolour 726 Madder Rose PV19, PR254 watercolor swatch
★★★
 
16 725 Madder Red
 PR177  PR264
Rosa Gallery Watercolour 725 Madder Red PR177, PR264 watercolor swatch
★★★
 
17 708 Carmine
 PR170:1
Rosa Gallery Watercolour 708 Carmine PR170:1 watercolor swatch
★★★
 
18 756 Coral
 PR2  PR4  PW6
Rosa Gallery Watercolour 756 Coral PR4, PR2, PW6 watercolor swatch
★★★
 
19 744 Opera Rose
 FL  PR122
Rosa Gallery Watercolour 744 Opera Rose PR122, (FL) watercolor swatch
★★★
 
20 709 Magenta Rose
 PR122
Rosa Gallery Watercolour 709 Magenta Rose PR122 watercolor swatch
★★★
 
21 727 Quinacridone Lilac
 PV19
Rosa Gallery Watercolour 727 Quinacridone Lilac PV19 watercolor swatch
★★★
 
22 749 Quinacridone Violet
 PB15  PV19
Rosa Gallery Watercolour 749 Quinacridone Violet PV19, PB15 watercolor swatch
★★★
 
23 742 Lavender
 PB29  PV3  PW6
Rosa Gallery Watercolour 742 Lavender PB29, PV3, PW6 watercolor swatch
★★★
 
24 710 Violet
 PV23
Rosa Gallery Watercolour 710 Violet PV23 watercolor swatch
★★☆
 
25 713 Olive Green
 PG17  PY1  PBk7
Rosa Gallery Watercolour 713 Olive Green PG17, PY1, PBk7 watercolor swatch
★★☆
 
26 728 Sap Green
 PBk6  PG7  PY110
Rosa Gallery Watercolour 728 Sap Green PY110, PG7, PBk6 watercolor swatch
★★★
 
27 754 Mint
 PG7  PW6
Rosa Gallery Watercolour 754 Mint PG7, PW6 watercolor swatch
★★★
 
28 711 Green
 PG8
Rosa Gallery Watercolour 711 Green PG8 watercolor swatch
★★☆
 
29 743 Chromium Oxide
 PG17
Rosa Gallery Watercolour 743 Chromium Oxide PG17 watercolor swatch
★★★
 
30 755 Aureoline Green
 PG7  PY150
Rosa Gallery Watercolour 755 Aureoline Green PY150, PG7 watercolor swatch
★★★
 
31 739 Bright Green
 PG7  PY151
Rosa Gallery Watercolour 739 Bright Green PY151, PG7 watercolor swatch
★★★
 
32 712 Emerald Green
 PG7
Rosa Gallery Watercolour 712 Emerald Green PG7 watercolor swatch
★★★
 
33 741 Cobalt Turquoise
 PB28
Rosa Gallery Watercolour 741 Cobalt Turquoise PB28 watercolor swatch
★★★
 
34 714 Turquoise
 PB15:3  PG7
Rosa Gallery Watercolour 714 Turquoise PB15:3, PG7 watercolor swatch
★★★
 
35 750 Royal Blue
 PB29  PW4  PW6
Rosa Gallery Watercolour 750 Royal Blue PB29, PW6, PW4 watercolor swatch
★★★
 
36 752 Cerulean Blue
 PB36
Rosa Gallery Watercolour 752 Cerulean Blue PB36 watercolor swatch
★★★
 
37 716 Cobalt Blue
 PB28
Rosa Gallery Watercolour 716 Cobalt Blue PB28 watercolor swatch
★★★
 
38 715 Ultramarine
 PB29
Rosa Gallery Watercolour 715 Ultramarine PB29 watercolor swatch
★★★
 
39 718 Blue
 PB15
Rosa Gallery Watercolour 718 Blue PB15 watercolor swatch
★★★
 
40 729 Bright Blue
 PB15:3
Rosa Gallery Watercolour 729 Bright Blue PB15:3 watercolor swatch
★★★
 
41 738 Blue Indanthrene
 PB60
Rosa Gallery Watercolour 738 Blue Indanthrene PB60 watercolor swatch
★★★
 
42 717 Indigo
 PB15:1  PBk7  PV19
Rosa Gallery Watercolour 717 Indigo PB15:1, PV19, PBk7 watercolor swatch
★★☆
 
43 719 Yellow Ochre
 PY42  PY43
Rosa Gallery Watercolour 719 Yellow Ochre PY43, PY42 watercolor swatch
★★★
 
44 751 Aureoline
 PY150
Rosa Gallery Watercolour 751 Aureoline PY150 watercolor swatch
★★★
 
45 735 Quinacridone Gold
 PR264  PY151  PY42
Rosa Gallery Watercolour 735 Quinacridone Gold PY151, PY42, PR264 watercolor swatch
★★★
 
46 757 Madder Brown
 PR101  PR264
Rosa Gallery Watercolour 757 Madder Brown PR101, PR264 watercolor swatch
★★★
 
47 736 English Red
 PR101
Rosa Gallery Watercolour 736 English Red PR101 watercolor swatch
★★★
 
48 758 Caput Mortuum
 PR101
Rosa Gallery Watercolour 758 Caput Mortuum PR101 watercolor swatch
★★★
 
49 733 Burnt Sienna
 PR101
Rosa Gallery Watercolour 733 Burnt Sienna PR101 watercolor swatch
★★★
 
50 721 Raw Sienna
 PBr7  PY42
Rosa Gallery Watercolour 721 Raw Sienna PBr7, PY42 watercolor swatch
★★★
 
51 722 Umber
 PBr7
Rosa Gallery Watercolour 722 Umber PBr7 watercolor swatch
★★★
 
52 746 Burnt Umber
 PBr7
Rosa Gallery Watercolour 746 Burnt Umber PBr7 watercolor swatch
★★★
 
53 753 Royal Brown
 PBr25
Rosa Gallery Watercolour 753 Royal Brown PBr25 watercolor swatch
★★★
 
54 720 Sepia
 PBk7  PBr7  PR177
Rosa Gallery Watercolour 720 Sepia PBr7, PBk7, PR177 watercolor swatch
★★★
 
55 723 Mars Brown
 PBk7  PR101  PY42
Rosa Gallery Watercolour 723 Mars Brown PY42, PR101, PBk7 watercolor swatch
★★★
 
56 759 Warm Gray
 PBk7  PR254  PW6
Rosa Gallery Watercolour 759 Warm Gray PR254, PBk7, PW6 watercolor swatch
★★★
 
57 737 Payne's Grey
 PB15:1  PBk7  PV19
Rosa Gallery Watercolour 737 Payne's Grey PB15:1, PV19, PBk7 watercolor swatch
★★★
 
58 747 Black Grape
 PBk7  PV19  PV3
Rosa Gallery Watercolour 747 Black Grape PBk7, PV19, PV3 watercolor swatch
★★★
 
59 760 Black Green
 PB15  PBk7  PG7
Rosa Gallery Watercolour 760 Black Green PB15, PBk7, PG7 watercolor swatch
★★★
 
60 724 Neutral Black
 PB15:1  PBk7  PR177
Rosa Gallery Watercolour 724 Neutral Black PB15:1, PBk7, PR177 watercolor swatch
★★★